WELCOME TO DAK LAK DEVELOPMENT INVESTMENT FUND

Slideshow 1

demo1

demo2

demo3

Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quỹ là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

CHI TIẾT