Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/QĐ-HĐQL ngày 06/9/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh ban hành quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triểm Nhà - Đất tỉnh

Cập nhật lúc: 21/10/2021 09:01:24 778